Защита на личните данни

10.09.2018

Форма

за Искане от Физическо Лице

1. Информация За Физическото Лице

Данни на физическото лице.

Три имена

 

Дата на раждане

 

Уникален идентификатор

ЕГН/ЛНЧ

 

Клиентски номер

 

Друг

 

Данни за контакт

Държава

 

Настоящ адрес

 

Телефонен номер

 

E-mail

 

Допълнителни данни за идентификация
(лични документи или друга информация, която недвусмислено потвърждава самоличността)

 

 

Не всички полета са задължителни за попълване. Достатъчно е да се попълнят толкова, че да се гарантира еднозначното разпознаване на лицето.

 

2. Представител На Физическото Лице

Действате ли като представител от името на физическото лице?

 

НЕ  ☐                        ДА ☐

Ако „Да”, моля, посочете в качеството си на какъв (например родител, настойник, попечител, упълномощен представител)

 

 

Данни на представителя:

Три имена

 

Дата на раждане

 

Данни за контакт

Държава

 

Настоящ адрес

 

Телефонен номер

 

E-mail

 

Допълнителни данни за идентификация на представителя:

Моля, приложете доказателства, че сте законно упълномощени да получавате тази информация (заверено пълномощно, удостоверение за назначаване на настойник/попечител и др)

     

 

3. Вид На Искането

Вид на искането:

 

Описание на искането

Искане за достъп до информацията

ДА ☐

 

Искане за коригиране

ДА ☐

 

Искане за изтриване (право да бъдеш забравен)

ДА ☐

 

Искане за ограничаване на обработването

ДА ☐

 

Възражение срещу обработване

ДА ☐

 

 

4. Декларация

Аз, долуподписаният ..............................................................., като декларирам, че посочените по-горе лични данни са верни, с настоящото заявявам пред Дружеството, искането ми, посочено по-горе, относно описаните лични данни.

 

Дата: __.__.____г.                                                                       С уважение: _________________

                                                                                                                                    (имена, подпис)

 

Развитие на човешките ресурси

07.06.2018

На  базата на Административен договор BG05M9OP001-1.022-0052-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз,  "Хели Ер-САУ" АД е одобрена за бенефициента по Проект „Предоставяне на специфични обучения за изпълнение на служебните задължения в „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД”.

Общата стойност на проекта е 254 166 лева, от които 203 332.80 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ (172 832.88 лв. европейско съфинансиране и 30 499.92 лв. национално съфинансиране).

Целта на проекта е да създаде условия за устойчиво развитие на 97 лица от заетите в "Хели Ер-САУ" АД чрез включването им в специфични обучения, съобразно техните нужди и  изпълняваните от тях служебни задължения. Проектът се очаква да допринесе значително към подобряване на процесите на всички нива на компанията, както и да даде на компанията необходимия човешки ресурс, за да осъществи бъдещите си инвестиционни намерения.

Откриване на хеликоптерна площадка

25.03.2016

На 24.03.2016 г. министър-председателят Б. Борисов и министърът на здравеопазването П. Москов откриха модернизираното спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“, част от което е и новоизградена хеликоптерна площадка. Министър Москов увери, че с тази инвестиция се поставя началото на нова дългосрочна държавна политика, която ще предоставя на нуждаещите се медицински полети, изпълнени със сертифицирани за целта хеликоптери.

Хеликоптер на Хели Ер спаси бедстващи руски туристи на Витоша

23.03.2016

Хеликоптер Agusta  на авиокомпания Хели Ер и обучени планински спасители във височинно спасяване оказаха помощ на двама руски туристи, бедстващи на Витоша. Те бяха качени на борда на въздушната линейка. Двамата мъже са объркали пътя още вчера и са попаднали в скален капан в местността „Бистришко бранище“. Теренът е трудно достъпен заради нападали десетки огромни дървета, съборени от силен вятър.

Туристите успели да се свържат с хора от Планинска спасителна служба. Акцията по спасяването на двамата продължи повече от два часа. След като са били качени на хеликоптера, те са транспортирани до долната станция на Симеоновския лифт, където са били поети от очакващите ги там спасители. Туристите ще бъдат прегледани от лекар, тъй като са изтощени, не са спали и яли около 36 часа, уточниха от ПСС.

Спасяването се е осъществило чрез техники за оказване на помощ от въздуха с лебедка, която се спуска от борда на хеликоптер. Освен това служителите на ПСС и пилотите от „Хели Ер“ стиковаха действия и знаци, чрез които може да бъде направляван хеликоптера от земята.

Хеликоптерна площадка

15.03.2016

Университетската болница „Света Анна” в София (бивша Окръжна) вече разполага с хеликоптерна площадка. В 9,30 часа на 12.03.2016г. за пръв път на нея кацна оборудван медицински хеликоптер на Авиокомпания „Хели Ер“,  който занапред ще превозва тежко болни от цялата страна. Кацането беше пробно, а медицинският екип разигра изнасяне на носилка с пациент и внасянето му в спешното отделение на болницата. Хеликоптерната площадка в нейния парк е петата в лечебно заведение в страната. Другите четири са в Университетска болница „Лозенец” (бивша Правителствена),гр. София,  „Сити клиник“, гр. София, УМБАЛ „Света Марина”, гр. Варна и МБАЛ гр. Бургас.

Pages